INPHENOM PACK

home ceramind pack รักษาผลลัพธ์ของซาลอนทรีตเมนต์ Inphenom ให้อยู่ต่อเนื่องอย่างยานาน

มีสารประกอบที่ให้ความชุ่มชื้นแก่เส้นผมอยู่อย่างครบถ้วน ทั้งกรดอะมิโน กรดไฮยาลูลอนิค......